ใบงาน

ชาดก 2 เรื่อง

นันทิวิสาลชาดกกับสุวัณณหังสชาดก

ตอบคำถามให้ถูกต้อง

 1. ชาดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
  ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………..
 1. นันทิวิสาลชาดก พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเล่มใด
  ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
 1. พระภิกษุรูปใดที่พระพุทธเจ้าตรงกล่าวถึงว่าเป็นผู้ที่ชอบพูดจาเสียดให้ผู้อื่นเจ็บใจ

ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………

 1. ในอดีตชาติของพระภิกษุฉัพพัคคีย์ เคยเกิดเป็นใครในเรื่องนันทิวิสาลชาดก
  ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
 1. พราหมณ์เจ้าของโคนันทิวิสาลแสดงสิ่งใด ทำให้โคนันทิวิสาลพ่ายแพ้การแข่งขันลากเกวียนแก่โควินทเศรษฐี
  ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………

6. ชาดกโคนันทิวิสาลมีคติสอนใจในเรื่องใด

ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
7. ภิกษุณีรูปใดที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงว่าเป็นผู้ที่มักโลภมากในการบริโภคกระเทียมจนทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
8. ในอดีตชาติของภิกษุณีถูลนันทาเกิดเป็นบุคคลใด
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………

 1. เมื่อพราหมณ์(อดีตชาติของพระพุทธเจ้า)ผู้เป็นสามีเสียชีวิตไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรแล้วมีญาณวิเศษสามารถระลึกชาติได้
  ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
 1. เมื่อหงส์ทองคำระลึกชาติได้จึงบินกลับมาหา ครอบครัวแล้วได้ช่วยเหลือนางพราหมณีและลูกสาวอย่างไร
  ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
 1. นางพราหมณี กระทำสิ่งใดต่อหงส์ทองคำ ซึ่งเดิมเคยเป็นสามีนางแล้วมาเกิดเป็นหงส์ผู้อารี
  ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………

12. ชาดกเรื่องสุวัณณหัสชาดกให้คติสอนใจในเรื่องใด
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Advertisements